Verejná obchodná súťaž:

Družstvo podielnikov Devín so sídlom Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava – Záhorská Bystrica, IČO 00 150 802, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III v oddiele Dr, vložka číslo 5/B z poverenia Urbáru Devínska Nová Ves, pozem. spol. ( ďalej aj len „Urbár“ ) vyhlasuje v zmysle ustanovení § 281 a nasl. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž ( ďalej aj len „súťaž“ ) na odpredaj pozemkov:

  • Špecifikácia ponúkaných pozemkov podľa listu vlastníctva č. 4323:
  • p.č. 585/3 16 Trvalý trávny porast 1 1
  • p.č. 2168/5 304 Záhrada 1 2
  • p.č. 2168/7 235 Záhrada 1 2
  • p.č. 2168/8 358 Záhrada 1 2

Súťaž je vyhlásená na obdobie od uverejnenia tejto výzvy až do 25. marca 2024. Záujemcovia predložia svoje ponuky s uvedenou cenou a zamýšľaným spôsobom ďalšieho využitia v písomnej podobe v zalepenej obálke s výrazne vyznačeným nápisom „Verejná súťaž – neotvárať“ doručenej poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa najneskôr do 25. 3. 2024 do 12.00 h, Prípadne je možné aj aj osobné doručenie na adresu sídla Urbáru: Istrijská 4, Bratislava a to dňa 25. 3. 2024 v čase 17.00 až 17.30. Na neskoršie doručené ponuky vyhlasovateľ nebude prihliadať.
V jednej ponuke môže byť obsiahnutý jeden, prípadne viaceré resp. všetky vyššie uvedené pozemky. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy sa predpokladá platba kúpnej ceny pri jej uzavretí resp. najneskoršie ku dňu podania návrhu na vklad do katastra.
Vyhodnotenie súťaže prebehne na zasadnutí výboru Urbáru dňa 25. 3. 2024 v prítomnosti zástupcov vyhlasovateľa Hodnotiacimi kritériami budú ponúknutá cena ( 80 % ) a zamýšľaný účel využitia pozemku po prípadnom úspešnom predaji ( 20 % ). V prípade, že by sa zasadnutie výboru Urbáru dňa 25. 3. 2024 z nepredvídaných dôvodov neuskutočnilo, prekladá sa vyhodnotenie súťaže na najbližšie riadne zasadnutie výboru Urbáru. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú účastníkom oznámené do jedného týždňa od uskutočnenia vyhodnotenia.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky.

email: dpdevin@dpdevin.sk

© Copyright 2024 DP Devín - All Rights Reserved